โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านร่องหอย
             โรงเรียนบ้านร่องหอย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2501 สังกัดแผนกโรงเรียน กองการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ 10 ตำบลโดกเดื่อ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
             โดยมีนายสวัสดิ์ ยสารวรรณ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านร่องหอยเป็นสถานที่เล่าเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อแรกเปิดทำการสอนมีครูอยู่ 1 คน นักเรียน 87 คน ขณะนั้นนายสิงห์ ปรีการ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
              พ.ศ. 2506 กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งแยกทส้องที่อำเภอท่าตะโก เป็นกิ่งอำเภอไพศาลี โรงเรียนบ้านร่องหอยจึงตั้งอยู่ในตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
              พ.ศ. 2509 โรงเรียนบ้านร่องหอยได้โอนจากสังกัดกองการศึกษา แผนกโรงเรียนประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.. 2509
              พ.ศ. 2523 โรงเรียนบ้านร่องหอยได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกาาธิการ
              พ.ศ. 2516 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดโพธิ์ทอง(ร่องหอย) มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ แบบ ป.1ฉ. ขนาด 4 ห้องเรียน
              พ.ศ. 2552 ได้งบจัดสรรอาคารเรียน สปช.105/29 สิ้นงบประมาณ 3,456,000 บาท 
              ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

smileysmileysmiley