โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
 
                                                     งานเด่นคุณธรรม            เลิศล้ำวิชาการ
                                             สืบสานวัฒนธรรมไทย            ใฝ่ใจศิลปะ ดนตรีและกีฬา
                                             รักษาสิ่งแวดล้อม                   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง       
วิสัยทัศน์
                จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา
คติพจน์
นตฺถิ  ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญโรงเรียน
สามัคคี      มีวินัย      ใฝ่เรียนรู้      เชิดชูคุณธรรม     เลิศล้ำการกีฬา