โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา