โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
บุคลากร
บุคลากร
นางนันทวดี พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย
นายเฉลียว  พุ่มทิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวจิระกุล  มณีงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวปณัฏฐ์ปรัศมน  บุญเขียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2