โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
คณะผู้บริหาร

นางนันทวดี พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา