โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทวดี พุ่มเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :