โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
ปฐมวัย

นางสอิ้ง จาบทอง
ครู คศ.1

นางเสาวลักษณ์ จาบทอง
ครูผู้ช่วย