โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพรรณิการ์ ม่วงพลับ
ครูผู้ช่วย