โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสัญญา จาบทอง
ครู คศ.1

นางสาวจิระกุล มณีงาม
พนักงานราชการ