โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ