โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฏฐ์ปรัศมน บุญเขียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ