โรงเรียนบ้านร่องหอย
หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย   ตำบลวังน้ำลัด  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่